Huishoudelijk reglement

 

Waar vele mensen samen zijn is het noodzakelijk om rekening te houden met elkaar, ieder viert vakantie op eigen wijze en iedereen heeft zijn eigen hobby’s en interesses. De directie van de camping poogt in zijn beleid dan ook de individuele geaardheden te respecteren. Samen kunnen we voor eenieder een fijne vakantie realiseren en daarvoor zijn de volgende spelregels van belang.

 

 1. Vanwege de veiligheidsvoorschriften moet de leiding weten, wie er op de camping is en met hoeveel mensen men is. Logés dien je steeds op eigen initiatief aan te melden op het bureel voor inschrijving, zij betalen het geldende overnachtingstarief. Bij nalatigheid kan een toelage aangerekend worden. Zo nodig wijst de gastheer of gastvrouw de kampeerplaatsen aan.

 

 1. Om ziekenwagen, brandweer en andere diensten toegang te verlenen parkeert men NIET op de toegang – en binnenwegen, dit geldt zowel voor de verharde als niet-verharde wegen en voor de toegangswegen tot kampeerpercelen.

 

 1. Per verblijf is op het perceel 1 parkeerplaats voorzien, bijkomen voertuigen kunnen niet op het perceel parkeren, wel op de parking aan de ingang van het kampeerterrein. Ook met extra aangerekende inkomkaarten kan er steeds maar 1 voertuig op het perceel parkeren.

 

 1. Uiteraard rijd men stapvoets houdt men rekening met spelende kinderen en hindert men anderen niet. Voertuigen overschrijden de snelheid van 10 km/u. niet en interne verplaatsingen (Bijv. naar het zwembad, speeltuin, etc.) zijn niet toegelaten.

 

 1. Bij bezoek dient de wagen van de bezoeker op het parkeerterrein aan de ingang van het kampeerterrein geplaatst te worden en is het niet toegestaan dat men deze wagen het kampeerterrein laat betreden met het gebruik van uw eigen inkomkaart. De inkomkaarten zijn persoonlijk en mogen dus enkel gebruikt worden door personen die op uw inschrijvingsformulier staan vermeld. Bij vaststelling van misbruik wordt de inkomkaart onmiddellijk geblokkeerd.

 

 1. Nuttige telefoonnummers           Spoeddienst en brandweer                     100

                                                 Rijkswacht                                            101

                                                 Politie Balen/Mol/Dessel                         014/81.99.81

                                                 Dokter van wacht                                   011/40.31.84

 

 1. Men neemt de openbare rust en welvoeglijkheid in acht en men betoont respect door houding en gedrag. Geniet van uw favoriete muziek, maar dan wel zo dat deze de anderen niet stoort. Na tien uur ‘s avonds maakt men geen lawaai of herrie, opdat de anderen kunnen rusten en de kinderen kunnen slapen.

 

 1. Men gaat zorgvuldig om met eigen en andermans eigendommen, daarbij denkt men ook aan de veiligheid gas, water en elektriciteit. De kampeerder is zelf verantwoordelijk voor het beantwoorden aan de wettelijke voorschriften van de gas- en elektriciteitsinstallaties van zijn/haar kampeeruitrusting. Gas-, petroleum-, elektrische- en andere kook- en verwarmingstoestellen worden derwijze opgesteld dat zij alle veiligheidswaarborgen bieden.

 

 1. De sanitaire voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk. Denk bij gebruik ervan aan de regels van hygiëne en houd deze ruimten schoon. Bij gebruik van het sanitair dient men een sleutel te bekomen door middel van betaling van een borg van € 7.50. Bij schade of ongeval moet men meteen de leiding waarschuwen. Deze kan helpen en indien nodig maatregelen nemen om erger te voorkomen.

 

 1. Laat vuil of afval niet staan voor anderen, katten, vogels of konijnen kunnen deze verspreiden. Huisvuil dient verplicht gedaan te worden in de hiervoor voorziene plastiek zakken welke enkel te bekomen zijn in het kantoor tegen betaling van € 1,50 voor restafval en € 1,00 voor pmd. Deze dienen gebracht te worden naar de containers nabij de ingang van het kampeerterrein. Iedere kampeerder dient zich voor zijn caravan te laten verzekeren tegen brand en burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden. Elke TV-aansluiting dient via de vaste campinguitrusting te gebeuren.

 

 1. Vergoedingen, zoals het vast recht elektriciteit en abonnement Caravan/Bungalow dienen voor 1 april betaald te zijn, gemeentebelasting uiterlijk voor 1 juli. Afrekeningen worden slechts 2 maal per jaar opgestuurd. Men kan te allen tijde een overzicht van de rekening bekomen op het kantoor. Het abonnement is geldig voor 2 personen , de eigenaar en een extra persoon. Deze kunnen enkel jaarlijks gewijzigd worden bij betaling van het kampgeld.

 

 1. De kampeerplaatsen kunnen voor een maximum duur van één jaar startend op 1 januari tot en met 31 december, overeenstemmend met het kalenderjaar, ter beschikking worden gesteld van de kampeerders mits voldaan wordt aan de vastgestelde tarieven.

 

 1. De directie heeft het recht om - mits inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand - bij aangetekend schrijven een einde te stellen aan de toewijzing van een kampeerplaats of de verlenging van een toegestane standplaatsvergunning te weigeren. Bij laattijdige betaling wordt de kampeerder het recht van toegang tot het domein ontzegd. Tevens wordt de elektriciteit afgesloten. De directie is niet aansprakelijk voor de gebeurlijke schade ten gevolge het afsluiten van de elektriciteit. De kampeeruitrusting blijft op de camping als onderpand om een betaling te waarborgen tot een definitieve regeling is getroffen, of kunnen anderzijds aanleiding geven tot het onmiddellijk verwijderen van alle kampeerinstallaties van het domein.

 

 1. De kampeerder is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn perceel, gras afrijden snoeien van struiken en bomen en de verwijdering van dergelijken. Het is echter verboden om bomen te vellen zonder uitdrukkelijke toelating (kapvergunning) van de gemeente Balen. De kampeerder houdt de omgeving van de verblijfplaats zindelijk en ordelijk. Op minstens 25 % van de totale oppervlakte van de plaats zijn verhardingen, niet

         duurzame materialen zoals kiezel, grind of een vergelijkbaar materiaal niet toegestaan.

 

 1. Volgende provisies worden aangerekend:

 

- bij overdracht van eigendom van bungalow caravan of standplaats € 350,00

- bij verhuur aan derden enkel en alleen voor recreatieve doeleinden van bungalow en of caravan dienen de geldende tarieven persoon per nacht verrekend te worden op kantoor en dit bij aanvang van de huurperiode, alsook een provisie van € 12.50 per week. Elke vorm van verhuur dient uitdrukkelijk op voorhand op kantoor besproken te worden.

- voor elke kampeerder aangesloten aan het elektrisch net            10 A                  €   12,50

                                                                                                16/20 A             €   25,00

De elektriciteitsmeter - en kabel van bungalow of caravan zijn eigendom van de kampeerder. Bij eventuele schade hiervan zullen zij de kosten hiervoor dragen.

 

 1. Elke standplaats dient afgemaakt te worden met laurierhaag ( 80 cm hoog ), elke afsluiting van de kampeerplaats bij middel van touwen, kabels, draad, latwerk of anderszins is verboden. Enkel toegelaten is een te verwijderen windscherm bestaande uit zeil en buis materiaal.

 

 1. De Belgische kampeerwetgeving verbiedt aanbouwsels.
  • caravan: moet vrij staan en verplaatsbaar zijn.

Toegelaten is één standaard berghok (inlichtingen kantoor camping)

en luifel, uitgevoerd als voortent tot maximum 12 m².

 

Opbergbakken voor gasflessen zijn toegelaten, mogen enkel hiervoor worden gebruikt en mogen niet afgesloten worden. De maximaal grootte van een bungalow wordt bepaald op 60 m², caravan  op48 m²Alles wat schaduw werpt op de grond zoals standaard berghok, luifel, voortent e.a. dient tot het bepalen van deze maximale bezettingsgrootte. Bij aanpassingen aan het perceel, caravan of bungalow dient men alvorens de aanvang van de werken steeds een schriftelijke goedkeuring aan te vragen op kantoor.

Kampeeruitrustingen die niet conform boven gestelde bepalingen worden aangebracht, mogen na waarschuwing van de directie bij ontstentenis van enige reactie van zijnentwege door de directie van het domein of zijn aangestelde zelf worden verwijderd. De kampeerder heeft geen recht op enige schadevergoeding voor mogelijke schade bij deze werkzaamheden die aan zijn kampeeruitrusting worden toegebracht. Deze werkzaamheden zijn ten koste van de kampeerder.

           

 1. Zwemmen of baden is uitsluitend toegestaan in de bewaakte sectoren, dit enkel tijdens de periode dat de reddingsdienst bemand is en met aangepaste zwemkledij. De aanwijzingen van de redders worden steeds nageleefd. De toegang tot de zwemgelegenheid is verboden voor dronken personen. Personen aangetast door of verdacht van besmettelijke ziekten en personen die niet-geheelde wonden hebben, worden evenmin tot het zwemwater toegelaten. Kinderen onder de 6 jaar staan steeds onder toezicht van een volwassene. De Openingsuren van het zwembad zijn vanaf 10:00 tot 20:00.

 

 1. Krachtens art. 89 ten 8e van het wetboek mag geen vuur gemaakt worden op minder dan 100 meter van huizen, bossen, heide, boomgaarden, hagen, stro, hooischelven. Buiten de kampeerverblijven mogen vuren en komforen slechts aangestoken worden wanneer het terrein binnen een kring van minstens een meter vrijgemaakt is van alle takken, twijgen, dode bladeren, groen enz. Zodra aangestoken moeten zij onder permanente toezicht staan.

Kampvuren mogen in geen geval aangestoken worden zonder uitdrukkelijke toelating van de kampleider.

 

 1. Het is absoluut verboden het vliegveld te betreden vanwege:
  • het landen en opstijgen van vliegtuigen.
  • de kabel dienstig voor het optrekken van de zweefvliegtuigen welke naast het kampeerterrein ligt en bedient wordt door een mechanische lier.

 

 1. Honden worden niet toegelaten op het kampeerterrein.

 

 1. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een bezoek/verblijf op het kampeerterrein het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het kampeerterrein drukfouten in publicaties; mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen; en het verlies van poststukken;

 

 1. Kampeerders zullen de verblijfplaatsen van andere recreanten niet betreden tenzij met instemming van deze laatsten. Kampeerders zullen hun veiligheid en deze van andere Kampeerders niet aan gevaar blootstellen. Alle voorwerpen die gevaar kunnen opleveren voor derden blijven onder de persoonlijke bewaking van de houder en onder zijn verantwoordelijkheid buiten het bereik van derden gehouden. Het bezit of dragen van wapens op het terrein is verboden.

 

 1. De tenten, caravans, auto’s, enz. die onbeheerd of op een verkeerde plaats op het terrein worden achtergelaten zonder de nodige schriftelijke toelating van de directie kunnen door deze verwijderd worden. De kosten hiervan worden op de eigenaar verhaald. De directie beschikt over het recht niet bewoonde wagens of caravans weg te nemen wanneer plaatsgebrek zich zou voordoen om kampeerders staanplaats toe te staan.

 

 1. De directie heeft het recht om caravans die niet voldoen aan de criteria betreffende ouderdom/staat te allen tijde bij inschrijving te weigeren of bij verwaarlozing te verwijderen.

 

 1. Elke beschadiging aan eigendommen en/of infrastructuur van het kampeerterrein geeft aanleiding tot betaling van een schadevergoeding en/of verwijdering van het kampeerterrein.

 

 1. Het is eenieder verboden zich te domiciliëren of zijn hoofdverblijfplaats te hebben op het terrein.

 

 1. De verkoop van een caravan of bungalow kan enkel definitief gesloten in aanwezigheid van de koper en verkoper op het kantoor van de uitbater en na zijn akkoord. Een object met een schuldenlast kan nooit verkocht worden zonder dat de schuld vereffend werd. Men mag zijn goed, caravan of bungalow enkel verkopen aan personen die deze gebruiken voor recreatieve doeleinden niet voor commerciële doeleinden.

 

 1. Wat betreft verkoop van caravans vanaf 1 januari 2016 zullen caravans met een waarde tot € 5000.00 niet meer op het terrein verkocht worden. Deze dienen na het beëindigen van de huurovereenkomst zelf door de eigenaar verwijdert te worden.

 

 1. Het niet naleven van het bovenvermelde huishoudelijke reglement geeft de directie de toelating tot onmiddellijke verwijdering van het kampeerterrein.

 

Daar de camping steeds groeiende is, is het noodzakelijk om deze regels in acht te nemen welke steunen op een jarenlange ervaring en op de wet van 1995. Deze wet omvat de artikelen van waaruit bovenstaande regels zijn ontstaan.

Het reglement kan te allen tijde door de directie aangepast worden, deze is dan ook op aanvraag te verkrijgen en kan tijdens de kantooruren ingezien worden op de receptie van de camping.

Alle gevallen die niet uitdrukkelijk in dit reglement geformuleerd zijn worden afgehandeld door de directie. Onderhavig reglement vervangt alle voorgaande en is bindend.

 

De kampeerder verklaart zich akkoord met het kampreglement vanaf het moment van de eerste inschrijving en/of het betreden van het kampeerterrein.

 

Wij wensen dan jullie dan ook een prettige vakantie toe.

 

Directie camping GT